معافیت پزشکی(پا)

سالها پیش درموقع سربازگیری، جوانی ازپای راست می لنگید ومی گفت یک پای اوازدیگر کوتاه تراست وبه خاطر همین درخواست معافیت پزشکی نمود.

فرماندهان ذی ربط بدون آنکه تحقیق کاملی نمایند وپزشکان بررسی های لازم را انجام دهند مرخصش کردند .هنگام رفتن دیدند ازپای چپ می لنگد ، اورا صدازده وگفتند:چه شد که هنگام آمدن ازپای راست می لنگیدی واینک دروقت رفتن ازپای چپ؟ گفت ببخشید فراموش کرده بودم.

منبع : ایستگاه سربازی SoldiersStation |معافیت پزشکی(پا)
برچسب ها : ازپای ,پزشکی ,معافیت ,معافیت پزشکی ,ازپای راست