فقط یه نظامیه بازنشسته می تونه (طنزداستان)

حتما بخوانید 

حتما بخوانید 

شخصی به استخدام نیروهای مسلح درآمد وآنقدر خودرا با مقررات نظامی وفق داد،  که باورتان نمی شود تمام گوشت وپوست واستخوان وفکرش نظامی شده بود و همه جا را برای خود پادگان ومنطقه نظامی تصور می کرد. حتی خانه را مثل پادگان ،  و خانواده اش را مثل سرباز حساب می کرد.

این سرکار پس از سی سال خدمت مقدس در نیروهای مسلح . . . 

منبع : ایستگاه سربازی SoldiersStation |فقط یه نظامیه بازنشسته می تونه (طنزداستان) حتما بخوانید
برچسب ها : نظامی ,حتما ,نیروهای مسلح ,حتما بخوانید  ,طنزداستان حتما ,تونه طنزداستان ,نظامیه بازنشسته